اشتراک

ساختمان نظام مهندسی لرستان

کارفرما: سازمان نظام مهندسی لرستان

محل پروژه: ایران – لرستان

دسته بندی: اداری

وضیعت: طراحی

مساحت: 2500 متر مربع

سال طراحی: 1396

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – مهران اظهاریان فر – الیکا زارعی – نسیم پوراحمد

ارایه: فاطمه اسد سلیمانی – اندیشه اسکویی

جوایز:

ساختمان نظام مهندسی لرستان منتخب دومین دوسالانه ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

اخبار:

ساختمان نظام مهندسی لرستان انتشار یافته در سایت خط معمار

ساختمان نظام مهندسی لرستان انتشار یافته در سایت ستاوین

توضیح پروژه

مساله قابل طرح در بسیاری از پروژه ها و فضاهای عمومی ، ارتباط پروژه با مردم و شهر است، و در بسیاری از موارد این ارتباط به واسطه کاربری خاص ساختمان در پروژه از بین میرود و یا به نحو مقتضی مورد توجه قرار نمیگیرد و نهایتا منجر به حذف ارتباط پروژه با کاربران میگردد و پروژه خود را به صورت ساختمانی بی روح در متن شهری مطرح میکند. با توجه به کاربری عمومی ساختمان مساله اصلی پروژه به حل دو نکته اختصاصی یافت:

  • یافتن راهی برای ارتباط بهتر بین پروژه و کاربران
  • ارتباط بهتری میان پروژه و منظر شهری


یافتن راهی برای ارتباط بهتر بین پروژه و کاربران

کاربران یک پروژه به عنوان بخشی از مردم که با پروژه درتماس مستقیم هستند، همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر کالبد پروژه مورد توجه هستند. از این رو این مساله در پروژه فوق به صورت مستقیم تاثیر گذار بوده است و در همان مراحل اولیه طراحی، تاثیر این نکته بر حجم مورد توجه قرار گرفته است و در ادامه  همین مراحل، تبدیل به شکل گیری فضای نیمه باز میانی پروژه  با عنوان فضای نیمه عمومی (که در معماری و طراحی شهری امروزه در معماری ایران بسیار اندک به چشم میخورد)شده است. از طرفی در مبانی نظری معماری سنتی  ایرانی یکی از نکات قابل توجه مساله مردم واری بناها علاوه بر حفظ  تناسبات و توجه به نقش شهری بنا بوده است، از این رو مساله مطروحه درباره ارتباط پروژه با کاربر را خوانشی امروزی از مساله  مردم واری نام برد..

ارتقا کیفیت نحوه ارتباط پروژه با شهر و بهبود منظر شهری

در مراحل طراحی ،استراتژی استفاده از فضای تهی انتخاب شد که منتج به ایجاد فضای نیمه باز طبقه دوم با توجه به بافت اطراف ساختمان و خط آسمان بافت اطراف پروژه،گشت. این فضا به عنوان پاسخی بصری و فیزیکی به مساله امتداد مسیر حرکت شهر و منظر شهری در کالبد پروژه مطرح گردید. در ادامه پله هائی که امتداد حرکت چشم و حرکت مخاطب را از لحاظ فیزیکی میسر ساخته اند به عنوان عنصری معمارانه درپاسخ به این مساله خود نمائی میکنند. راه حل مطروح با توجه به محدودیت های ابعاد سایت اتخاذشد.

دیاگرام عملکردی

دیاگرام عملکردی ساختمان به گونه ای طراحی شده است تا بیشتر مراجعین روازانه در طبقات همکف و اول از خدمات بهره ببرند و در ادامه طبقه دوم به همراه فضای تهی میانی تبدیل به فضایی جهت ارتباط و ارتقا سطح عمومی و تخصصی آموزش و در ارتباط با کاربر و شهر باشد.به نظر میرسد همجواری فضای شهری با بخش کتابخانه پروژه میتواند پاسخی در جهت ارتقا نحوه ارتباط مخاطب با پروژه باشد، در ادامه در طبقات بالاتر نیزبا ارتباطات کنترل شده تر و تخصصی تر شکل گرفته است تا در مرحله نهائی منتهی به حوزه ریاست شده است.

 

 

 

دیاگرام طراحی حجم

استفاده از خطوط سایت نیزکه در ارتباط مستقیم با شهر بود بر پروژه تاثیر مستقیم گذاشت و باعث ایجاد برش های نماشد.نمای اصلی ساختمان در احترام به خط شهری خود را به صورت موازی با مسیر خیابان اصلی کرد.از طرفی در این مسیر تلاش شد تا حجم نهائی پروژه به عنوان نشانه ای شهری ،در جهت خوانش منظر شهری طراحی گردد.

 

توجه به مساله رنگ

در مراحل نهائی برای جدا کردن فضای شهری و دمیدن روح و انرژی از لحاظ بصری به پروژه مساله رنگ مطرح گردید.

این مساله در بخش دیوار مجاور فضای نیمه باز میانی در طبقه دوم و همچنین نور گیر تعبیه شده در طبقات 3 تا 5 با استفاده از رنگی که از فیروزه کویر وام گرفته شده است و با ایجاد کنتراست حل شده است.