اشتراک

دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی قزوین

کارفرما: نظام مهندسی قزوین

محل پروژه: ایران – قزوین – محمدیه

دسته بندی: اداری/مسابقه

وضیعت: طراحی

مساحت: 375 متر مربع

سال طراحی: 1396

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – پیمان محمدرسولی

مدلینگ و رندرینگ: امین لشگری

ترسیم: مهشید بهرام فرد

ارایه: بهاره شیسی – اشکان کاظملو

جوایز:

رتبه چهارم مسابقه دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی قزوین در شهر محمدیه

توضیح پروژه

مساله قابل طرح در بسیاری از پروژه ها و فضاهای عمومی ، ارتباط پروژه با مردم و شهر است، و در بسیاری از موارد این ارتباط به واسطه کاربری خاص ساختمان در پروژه از بین میرود و یا به نحو مقتضی مورد توجه قرار نمیگیرد و نهایتا منجر به حذف ارتباط پروژه با کاربران میگردد و پروژه خود را به صورت ساختمانی بی روح در متن شهری مطرح میکند. با توجه به کاربری عمومی ساختمان مساله اصلی پروژه به حل دو نکته اختصاصی یافت:

  • یافتن راهی برای ارتباط بهتر بین پروژه و کاربران
  • ارتباط بهتری میان پروژه و منظر شهری


یافتن راهی برای ارتباط بهتر بین پروژه و کاربران

کاربران یک پروژه به عنوان بخشی از مردم که با پروژه درتماس مستقیم هستند، همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر کالبد پروژه مورد توجه هستند. از این رو این مساله در پروژه فوق به صورت مستقیم تاثیر گذار بوده است و در همان مراحل اولیه طراحی، تاثیر این نکته بر حجم مورد توجه قرار گرفته است و در ادامه  همین مراحل، تبدیل به شکل گیری فضای نیمه باز میانی پروژه  با عنوان فضای نیمه عمومی (که در معماری و طراحی شهری امروزه در معماری ایران بسیار اندک به چشم میخورد)شده است. از طرفی در مبانی نظری معماری سنتی  ایرانی یکی از نکات قابل توجه مساله مردم واری بناها علاوه بر حفظ  تناسبات و توجه به نقش شهری بنا بوده است، از این رو مساله مطروحه درباره ارتباط پروژه با کاربر را خوانشی امروزی از مساله  مردم واری نام برد..

ارتقا کیفیت نحوه ارتباط پروژه با شهر و بهبود منظر شهری

در مراحل طراحی ،استراتژی استفاده از فضای تهی انتخاب شد که منتج به ایجاد فضای نیمه باز طبقه اول با توجه به بافت اطراف ساختمان و خط آسمان بافت اطراف پروژه،گشت.

دیاگرام عملکردی

دیاگرام عملکردی ساختمان به گونه ای طراحی شده است تا بیشتر مراجعین روازانه در طبقات همکف از خدمات بهره ببرند و در ادامه طبقه اول به همراه فضای تهی میانی تبدیل به فضایی جهت ارتباط و ارتقا سطح عمومی و تخصصی آموزش و در ارتباط با کاربر و شهر باشد.به نظر میرسد همجواری فضای شهری با بخش کلاسهای آموزشی پروژه میتواند پاسخی در جهت ارتقا نحوه ارتباط مخاطب با پروژه باشد، در ادامه در طبقه بالاتر نیزبا ارتباطات کنترل شده تر و تخصصی تر شکل گرفته است تا در مرحله نهائی منتهی به حوزه ریاست شده است.

دیاگرام طراحی حجم

استفاده از خطوط سایت نیزکه در ارتباط مستقیم با شهر بود بر پروژه تاثیر مستقیم گذاشت و باعث شد تا ورودی اصلی ساختمان در احترام به خط شهری به صورت موازی با مسیر خیابان اصلی شکل بگیرد.از طرفی در این مسیر تلاش شد تا حجم نهائی پروژه به عنوان نشانه ای شهری ،در جهت خوانش منظر شهری طراحی گردد.